Nieuws
Geesteswetenschappen voert gedragscode voor colleges en social media in
De faculteit Geesteswetenschappen komt met een gedragscode voor studenten die betrekking heeft op al het fysieke en online onderwijs en het gebruik van sociale media. ‘We willen studenten kunnen aanspreken.’
Sebastiaan van Loosbroek
donderdag 3 februari 2022

Op verzoek van medewerkers en studenten stelde het faculteitsbestuur voor om een gedragscode voor studenten te laten opstellen die betrekking heeft op onderwijssituaties en sociale media. ‘We willen kaders hebben om mensen ergens op te kunnen aanspreken’, zei decaan Mark Rutgers. ‘Het document laat zien hoe wij wensen dat we met elkaar omgaan.’

De code is bedoeld als aanvulling op al bestaande gedragsregels omtrent ongewenst gedrag. Studenten die deze gedragsregels schenden, hoeven van de faculteit geen sancties te verwachten, maar kunnen wel op het matje worden geroepen voor een gesprek.

‘Studenten moeten zich hoeden voor iedere vorm van onacceptabel gedrag’, staat in het document. ‘Dit kan betrekking hebben op (...) fysieke of verbale agressie, (seksuele) belediging, discriminatie, (seksuele) intimidatie, uitsluitingsgedrag en pesten’. Ook het online vertonen van beledigend gedrag, per e-mail of via chat, valt daaronder. ‘Hoewel studenten buiten studietijd verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag, dienen zijn zij zich op alle online forums en platforms geaffilieerd met de Universiteit Leiden op een fatsoenlijke en respectvolle manier te gedragen’, aldus de gedragscode.

Kernwaarden

In het document staan drie ‘kernwaarden’ waaraan alle studenten zich dienen te houden. De eerste is academische vrijheid: alle studenten moeten zich vrij voelen uiteenlopende opvattingen met elkaar te delen, zolang die ‘zijn gebouwd op verifieerbare bronnen, feiten en valide redeneringen’. Het recht op vrijheid van meningsuiting stopt wanneer de uitingen ‘onwettig, beledigend, bedreigend, intimiderend of obsceen’ zijn, ze ‘oproepen tot ordeverstoring’ of wanneer ze ‘aanstootgevend zijn’ op het gebied van ‘etniciteit, religie, functiebeperking, leeftijd, gender of seksuele oriëntatie’.

De tweede kernwaarde is diversiteit en inclusiviteit: de faculteit moet een inclusieve gemeenschap zijn ‘waarbinnen alle studenten en stafleden gerespecteerd worden’ en waarbij iedereen zijn of haar werk ‘optimaal’ kan doen.

‘Door het alleen op papier te zetten verandert er niets’

Tot slot richt de gedragscode zich op integriteit: studenten dienen zich ‘integer’ te gedragen en ‘onthouden zich van iedere vorm van gedrag dat een negatief effect zou kunnen hebben op hun mede-studenten, docenten en andere stafleden, of op de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen’.

De gedragscode werd door de faculteitsraad unaniem ingestemd. Wel vond studentlid Jeppe Bandringa (LVS) dat een dergelijk document alleen nuttig is als het ook goed is te vinden op de site. Volgens hem ontbreekt het daar namelijk aan bij de al bestaande gedragscodes.

Rutgers was het daarmee eens. ‘Door het alleen op papier te zetten verandert er niets.’ Hij stelde voor om de code ook te verspreiden onder de studieverenigingen. Verder is de bedoeling dat docenten de code op Brightspace zetten en bespreken aan de start van een collegereeks en dat opleidingsvoorzitters de code bespreken tijdens introductiedagen.

‘Wilden niet wachten’

Ook vroeg Bandringa zich af waarom de code alleen op studenten is gericht, en niet ook op de staf. Raadslid Jan Sleutels reageerde daarop dat ‘gedrag van medewerkers al is afgedekt door bestaande regelingen’. Volgens hem is het voornaamste doel om het bewustzijn te vergroten en ‘studenten hier kennis van te laten nemen’.

Het faculteitsbestuur heeft veel liever een universiteitsbrede gedragscode, maar die is er nog niet. Wel is er een verouderde ‘gedragscode omgangsvormen docenten en studenten’ uit 2008. Daarin ontbreekt echter de component sociale media, die in deze code wel is opgenomen.

Het faculteitsbestuur hoopt dat er alsnog een universiteitsbrede code komt. ‘We wilden daar alleen niet op wachten’, zei Rutgers in de vergadering.