Nieuws
Studenten mogen toch maar één voldoende herkansen
De universiteitsraad en het college van bestuur hebben besloten dat studenten slechts één mogelijkheid per opleiding krijgen om een voldoende te herkansen.
Vincent Bongers
donderdag 9 december 2021
Foto Marc de Haan

Opleidingen hebben zogeheten onderwijs-en examenregelingen (OER- en), waarin alle rechten en plichten van studenten staan. Het college van bestuur en de universiteitsraad stellen elk jaar het model-OER vast. Het komend collegejaar wordt daarin ook universiteitsbreed het herkansen van voldoendes geregeld.

Dat mag een student één keer per opleiding doen, dus één keer in een bachelor en één keer in master. Het hoogst behaalde cijfer telt.

Herkansingen harmoniseren

Studenten en medewerkers Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen vinden deze regeling echter problematisch. De bèta-opleidingen hebben geen restricties op het herkansen van voldoendes. De faculteitsraad stuurde een brief naar de universiteitsraad met een verzoek om de mogelijkheid om vaker herkansen te behouden.

De raad wilde de faculteit tegemoet komen en had een compromis in gedachte: laat ruimte aan faculteiten om te kiezen voor een, twee of drie herkansingen. Maandag bleek tijdens de overlegvergadering dat die optie alsnog is gesneuveld.

Rassoul Coelen (studentenpartij LVS) voerde als voorzitter van de raadscommissie onderwijs en onderzoek het woord over het herkansen van voldoendes. ‘De universiteit heeft er al eerder voor gekozen om zaken als herkansingen te harmoniseren en deze regeling voor alle studenten gelijk te trekken.’ Om daar alsnog vanaf te wijken zou allerlei technische en logistieke problemen veroorzaken, onder andere met Usis, zo bleek na overleg met ambtenaren van de universiteit. Ook zorgt het beperken van het aantal herkansingen voor het verminderen van de al veel te hoge werkdruk.

Het college benadrukte dat een student die nog een extra kans wil altijd met een verzoek naar de examencommissie kan stappen. ‘Die bepaling voegen we toe aan de regeling’, zei rector Hester Bijl.

'We doen dit juist om wat meer ruimte te creëren voor medewerkers, door de werkdruk te verlagen'

Het college benadrukte dat een student die nog een extra kans wil altijd met een verzoek naar de examencommissie kan stappen. ‘Die bepaling voegen we toe aan de regeling’, zei rector Hester Bijl.

Ook papers herkansen

Een deel van de studenten in de raad wil graag dat papers ook onder de herkansingsregeling vallen. Dat is nu niet het geval. Bij veel opleidingen, vooral masters, hebben examens de vorm van een paper. Die niet kunnen herkansen is een groot nadeel.

‘Aan het papers toevoegen zitten echter allerlei haken en ogen in de uitvoering’, aldus Coelen. Het zijn namelijk ‘praktische oefeningen’, een categorie in de OERen waaronder ook scripties en onderzoeksopdrachten vallen. Bovendien lijkt er geen juridische definitie te bestaan van wat een paper is. ‘Voor komend collegejaar is het herkansen van papers daarom niet haalbaar. We zouden wel graag zien dat er onderzocht wordt of dat voor 2023-2024 mogelijk is.’

Het college van bestuur ziet dat echter totaal niet zitten. Bijl: ‘Dat raad ik toch echt af. We doen dit juist om wat meer ruimte te creëren voor medewerkers, door de werkdruk te verlagen. Dan is het zeer onwenselijk als voldoende gemaakte papers kunnen worden herkanst.’

Verder is de regeling bedoeld om een keer een slechte dag goed te maken. Maar een off day in de tentamenzaal is iets heel anders dan een paper schrijven. Dat is een veel langer traject, en er zijn veel meer mogelijkheden om tussentijds bij te sturen. Het college zag een onderzoek dan ook niet zitten. ‘Ik hoop dat we dit gesprek over een jaar niet opnieuw hoeven te voeren.’

Een deel van de studenten in de raad deed nog een poging om het college te overtuigen. ‘Studenten die alleen maar papers hebben, kunnen dan niet herkansen’, reageerde Coelen. ‘Dan is er ongelijkheid en dat willen we juist niet.’

De docenten in de raad zaten er ook niet op te wachten om nog meer papers na te moeten kijken. Er zal dan ook geen onderzoek komen naar het toevoegen van papers aan de regeling.