Nieuws
Meedenken mocht niet, raden buitenspel gezet
Leden van faculteitsraden zijn verkeerd of onvolledig geïnformeerd over de kwaliteitsafspraken. Stukken kwamen soms te laat, of helemaal niet. De universiteitsraad is boos over deze gang van zaken en stemt voorlopig niet in met het plan over de kwaliteitsafspraken.
donderdag 29 november 2018

Onderwijsminister Van Engelshoven heeft het geld van het studievoorschot gekoppeld aan zogeheten kwaliteitsafspraken. Dat was immers het idee achter het leenstelsel: de middelen die het afschaffen van de basisbeurs opleverde, moeten ten goede komen aan studenten. De universiteiten moeten hun plannen indienen bij het ministerie, die ze vervolgens door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie laat beoordelen. Als blijkt dat er onvoldoende voortgang is geboekt of de medezeggenschap er onvoldoende bij is betrokken, wordt een deel van de middelen gekort.

De faculteiten hebben plannen gemaakt voor waar hun deel van het studievoorschot naar toe zou moeten. De faculteitsraden moesten hiermee instemmen. Nu blijkt dat proces helemaal niet goed te zijn verlopen.

De universiteitsraadsraad had het plan al in mei willen bespreken, toen er een kaderdocument lag. ‘Met de fractievoorzitters is toen informeel gesproken zonder hen dit document te verschaffen.’ Het stuk had echter toen al in de raad besproken moeten worden. De raad ‘betreurt’ het dat dat niet is gebeurd. ‘Door dit tekort aan informatie zijn de raadsleden niet in staat gesteld om goed te kunnen meedenken.’

Geen stukken

‘Het uiteindelijke plan van aanpak is nu echt heel erg laat bij ons binnengekomen. En dat stoort heel erg’, aldus Bart van der Steen van personeelspartij FNV Overheid. Maar de raad vindt het ‘nog veel kwalijker’ dat ‘niet alle faculteitsraden correct hebben kunnen meedenken met het plan.’

‘Het is echt heel erg’, zegt Gerieke Prins van studentenpartij LVS. ‘Sommige faculteitsraadsleden zijn er niet zeker van of de plannen zijn besproken. Anderen weten überhaupt niet wat de kwaliteitsafspraken zijn. Dan zijn er nog raadsleden die denken ingestemd te hebben met iets heel anders dan waar ze feitelijk mee hebben ingestemd. En dan zijn er ook raadsleden die geen stukken hebben gehad van het faculteitsbestuur, en daar nu pas achter komen. Dat is zo’n bizarre situatie, dat we vinden dat dit plan bij een aantal faculteiten echt opnieuw moet worden behandeld.’

Er zijn meer zaken misgelopen, somt de raad op in haar advies aan het college: ‘In sommige faculteitsraden werd vanwege tijdgebrek alleen de begroting over de verdeling van de middelen schriftelijk overlegd, de plannen werden door middel van een presentatie tijdens de vergadering gedeeld. In het plan van aanpak staat dat de faculteitsraden inhoudelijk hebben mogen meedenken.

Stuitend

Dat is lang niet overal gebeurd. ‘Ronduit stuitend’, aldus de universiteitsraad. In de vergadering van 11 oktober van de faculteitsraad van Sociale Wetenschappen wordt bijvoorbeeld herhaaldelijk benadrukt ‘dat het zeker níet de bedoeling was dat de raad inhoudelijk meedacht’.

Ook bij Geesteswetenschappen ging het mis. ‘Uit de notulen van de faculteitsraadsvergadering van 26 september blijkt dat het faculteitsbestuur geld toeschrijft van de Kwaliteitsmiddelen naar het project Verplichte Matching. Bij vragen uit de raad of de Kwaliteitsmiddelen hiervoor echt gebruikt dienen te worden, luidt het antwoord dat dit een verplichting vanuit de universiteitsraad en het college is.’

Dit is echter onjuist. Van der Steen: ‘Die verplichte matching mag niet betaald worden uit de pot kwaliteitsafspraken. De matching mag ook pas als de universiteitsraad daarmee heeft ingestemd.’

Nieuw protocol

Marcel Vooijs, plaatsvervangend directeur academische zaken van het bestuursbureau, was maandag aanwezig bij de raadsvergadering. Hij legde uit dat het college nagaat hoe het proces is verlopen bij de faculteiten, door onder andere de notulen onder de loep te nemen. Er wordt verder een protocol opgesteld om het proces te verbeteren. ‘Het kan wel beter. We moeten goede afspraken maken.’ Verder gaat het college overleggen met de besturen van faculteiten waar het is misgegaan. ‘De faculteitsraad is de verantwoordelijkheid van de decaan. We gaan de decanen aanspreken op wat er is gebeurd.’

Maandag spreekt het college alvast met twee raadscommissies over het plan van aanpak. Op 10 december is er een openbare raadsvergadering met het college. VB