Nieuws
Herkansen van voldoendes uitgesteld, universiteitsraad voelt zich gepasseerd
Het was de bedoeling om dit collegejaar de mogelijkheid om een voldoende te herkansen universiteitsbreed in te voeren. Een paar faculteiten schrok daar zo van, dat de regeling op het laatste moment een jaar is uitgesteld. De universiteitsraad is boos over de gang van zaken.
Vincent Bongers
donderdag 7 oktober 2021

Opleidingen hebben zogeheten onderwijs-en examenregelingen (OERen). Daarin staan alle rechten en plichten die studie en studenten hebben. Elk jaar stelt het college van bestuur en de universiteitsraad het zogeheten model-OER vast. Dat is leidend voor de opleidingen.
Dit jaar stond er een bepaling in het model dat het herkansen van voldoendes universiteitsbreed regelt. Deze regeling is al jaren de wens van de studentenpartijen in de medezeggenschap.

Beperkt

Bij een aantal faculteiten is het herkansen van voldoendes overigens al mogelijk, waaronder bij Rechten. Deze faculteit had wel de nodige maatregelen getroffen om het herkansen niet al te aantrekkelijk te maken, want het is veel extra werk voor docenten. Zo was bijvoorbeeld bepaald dat het laatst behaalde cijfer telt. Alleen: dat mag niet. Het hoogste cijfer telt, en dat zal ook zo geregeld worden in het model. Maar het aantal mogelijkheden om te herkansen is erg beperkt. De afspraak is dat een student slechts éénmalig tijdens de bachelor- of masteropleiding een voldoende mag herkansen.

'De raad is niet eens geïnformeerd'

Maar Rechten en ook andere faculteiten hadden nog meer bezwaren. Het college schrijft namelijk aan de raad dat faculteiten heel laat in het proces met ‘niet eerder gemelde problemen in de uitvoering’ op de proppen kwamen. Vooral deeltoetsen zijn een probleem: ‘Er is een grote differentiatie binnen de universiteit als het gaat om de inrichting en samenstelling van vakken: deze bestaan in veel gevallen uit meerdere deeltentamens, tussentoetsen, mondelinge tentamens en praktische oefeningen (de laatste zijn uitgesloten van herkansing). Verder verliezen deeltoetsen veelal hun geldigheid aan het einde van het studiejaar als het tentamen als geheel niet is behaald. Ook is het niet altijd mogelijk om alle deeltoetsen te herkansen.’

Dat alles kan dan ook nog eens niet goed worden bijgehouden. ‘In veel gevallen worden deelresultaten op dit moment nog niet in uSis geadministreerd wat een automatische controle op het aantal keer dat een student een voldoende mag herkansen beperkt.’
Chaos dus. Daarom besloot het college in de zomer om de regeling een jaar uit te stellen. Zo kregen faculteiten de kans de ‘problemen op te lossen’.

Zwaarwegend

De universiteitsraad speelde echter geen rol in het nemen van dat besluit en is daar boos over, bleek tijdens de raadsvergadering vorig week. ‘We betreuren het dat het college zonder eerst met de raad te overleggen de stap heeft genomen om de regeling uit te stellen’, zei Rassoul Coelen van studentenpartij LVS en voorzitter van de raadscommissie onderwijs en onderzoek. ‘De raad is niet eens geïnformeerd voordat het besluit is genomen. Deze procedure druist in tegen het alom onderschreven Leidse harmoniemodel, waarbij de mening van de universiteitsraad als zwaarwegend wordt gezien.’

Rector Hester Bijl erkende dat het fout was gegaan. ‘Het had op de weg gelegen om u hierover tijdens het zomerreces te informeren en hierover met u in gesprek te gaan, maar dat is helaas niet gebeurd’, schrijft ze. ‘Ik bied u hiervoor mijn excuses aan.’
Dat gebaar wordt ‘gewaardeerd’ aldus Coelen. Het is echter wel van belang dat het niet nog een keer zo fout gaat. Verder moet worden voorkomen dat faculteiten pas zo laat bezwaar aantekenen. Wellicht is het beter om langer de tijd te nemen om de uitvoeringsproblematiek eerst zo goed mogelijk in kaart te brengen, stelt de raad, die maandag met het college over de kwestie spreekt.